Asmens duomenų apsauga

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų privatumo apsauga internete

Privatumo politika

Vilniaus r. Mostiškių mokyklos – daugiafunkcio centro
               Duomenų apsaugos pareigūnas

     Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Mostiškių mokyklos – daugiafunkcio cenro Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta lenkų kalbos mokytoja metodininkė Danuta Černiavskaja.
     Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.
     Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
     Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Mostiškių mokyklos – daugiafunkcio centro duomenų    apsaugos pareigūną – lenkų kalbos mokytoją Danutą Černiavskają tel. (8 5) 2592102, el. paštas: mostiskiumokykla@gmail.com, Mokyklos g. 36, Mostiškių k.