Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                               Vilniaus r. Mostiškių mokyklos
                                                                                              daugiafunkcio centro direktoriaus
                                                                                              2018 m. rugpjūčio 29 d.
                                                                                              įsakymu Nr. V-99
 
 
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 

 1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarką ir kontrolę, maitinimą organizuojančių ir maitinimo paslaugą teikiančių asmenų teises ir pareigas, Savivaldybei priklausančio turto suteikimo  maitinimo paslaugą teikiantiems asmenims tvarką.

           
II SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
 

 1. Maitinimas mokyklose organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.
 2. Mokinių nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo  nustatyta tvarka ir organizuojamas vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-301 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Už maitinimo organizavimą yra atsakingas mokyklos vadovas.
 4. Maitinimą organizuoja:

5.1.   mokykla;

 1. Maitinimas organizuojamas valgykloje, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo ir gauti šilto maisto.
 2. Valgyklos Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (patalpos, jose esanti įranga bei inventorius) pagal patikėjimo teise valdo mokykla.
 3. Pirkimai, būtini maitinimui organizuoti, atliekami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Maisto produktų inventorizacija mokyklose turi būti atliekama pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
 5. Maitinimo organizatorius, jei mokykla neturi, privalo apsirūpinti virtuvės įranga ir inventoriumi technologiniam procesui užtikrinti, stalo įrankiais, indais, valgyklos baldais.
 6. Maitinimo organizatorius užtikrina ir atsako už patalpų higieninę būklę, apsaugą, einamąjį remontą, gaisrinės saugos reikalavimus ir įrenginių, skirtų maisto gamybai, saugų darbą, priežiūrą ir remontą savo lėšomis.
 7. Maitinimo organizatorius patalpas ir patalpose esančią įrangą, inventorių bei minėtose patalpose esančių vandentiekio, elektros, vėdinimo  ir kitų sistemų gedimus remontuoja savo lėšomis, laikydamasis visų higienos, darbų saugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų.
 8. Maitinimo organizatorius moka mokesčius už patalpų šildymą, šiose patalpose sunaudotą elektros energiją, šaltą, karštą vandenį pagal skaitiklių rodmenis ir galiojančias kainas, maitinimo proceso organizavimo metu susidariusių maisto ir buitinių atliekų tvarkymo, ir kitas išlaidas, valo virtuvės, valgyklos ir pagalbines patalpas.
 9. Mokyklose organizuojamas maitinimas pagal patvirtintus ir suderintus valgiaraščius, kuriuose nurodomas patiekalo receptūros numeris, kiekis. Jie sudaromi pagal mokinių amžiaus grupes.
 10. Mokykloje gali būti numatyta galimybė pasirinkti užkandžius, kurie turi būti tiekiami pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų produktų sąrašą.
 11. Pietų metu vienas iš karštų patiekalų turi būti tausojantis virškinimo sistemą – pagamintas verdant vandenyje, garuose arba troškinant.
 12. Mokyklos vadovas paskiria atsakingus(-ą) asmenis(-į) už dokumentacijos tvarkymą, kasos operacijų, grynųjų pinigų apskaitą, maisto produktų tiekėjų parinkimą, kontrolės sistemą, maisto saugą ir sprendžia kitus su maitinimo organizavimu susijusius klausimus.
 13. Mokinių maitinimas organizuojamas, atsiskaitant grynaisiais pinigais. Grynieji pinigai už suteiktas paslaugas priimami ir apskaitomi nustatyta tvarka.
 14. Grynųjų pinigų inkasavimo procesą nustato ir tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 15. Jei maitinimą organizuoja mokykla, patiekalų kaina negali viršyti 50 % maisto produktų savikainos. Konkretų dydį nustato mokyklos vadovas savo įsakymu.
 16. Už maisto produktus mokykla atsiskaito iš einamaisiais metais patvirtintų asignavimų.
 17. Mokyklos valgyklos gaunamos pajamos apskaitomos kaip biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas vadovaujantis teises aktų nustatyta tvarka.
 18. Sprendimai dėl uždirbtų pajamų apskaitos ir atsiskaitymo priimami Administracijos direktoriaus įsakymu.

 
III SKYRIUS
KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS
 

 1. Mokyklos vadovas ir įgaliotas asmuo kontroliuoja sutartyse numatytų maitinimo paslaugos teikėjo įsipareigojimų vykdymą.
 2. Už šio Aprašo vykdymo kontrolę atsakingi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Buhalterinės apskaitos skyrius.

 
            ________________________________________________________________________