Soc. pedagogas

                   SOC. PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS IR VEIKLA
Antradienis:       nuo 13: 00 iki  14:00 
Trečiadienis:     nuo 08:00 iki 09:30 ir 12:00 iki 15:30                  
Ketvirtadienis:   nuo 08:00 iki 09:00                   
 Tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si) procesui pozityviai socializacijai mokykloje. Organizuoti prevencinį darbą mokykloje, kuris užtikrintų kiekvieno mokinio ir visos mokyklos bendruomenės psichologinį saugumą.
 
Uždaviniai:
1. Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų;
2. Ugdyti mokinių gebėjimą atsispirti žalingiems veiksniams, atsisakyti įpročių, veikti prevenciškai, organizuoti prevencinį darbą mokykloje ;
3. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti individualias konsultacijas ir užsiėmimus grupėse;
4. Stiprinti bendradarbiavimą su institucijomis, vykdančiomis nusikalstamumo bei žalingų įpročių prevenciją;
5. Analizuoti konfliktines situacijas mokykloje, priežastis bei sąlygas, padėti vaikams keisti gyvenimo būdą, elgesį, spręsti kitas problemas.
 
Veiklos turinys:
– dirba su vaiku, tėvais/globėjais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
– vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, priklausomais nuo tabako, alkoholio, patiriančiais fizinį smurtą, patyčias bei kitų problemų sprendimo programas;
– bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų;
– kartu su mokyklos bendruomene, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
-atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.