Bendra informacija

Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.
Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.
Pagrindiniai dokumentai:
 1. Ugdymo karjerai bendroji PROGRAMA  (PROJEKTAS)
 2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS
 3. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
Karjeros paslaugų tikslas:
 • Teikti mokinams kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti), aktyviai kurti savo karjerą.
 • Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.
Uždaviniai:
 • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą. Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.
 • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 • Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams, tėvams.
 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams.
 • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas bei bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Ugdymo karjerai darbo grupė koordinuoja karjeros paslaugų teikimą mokykloje, bendradarbiauja su mokyklos  bendruomene, teikia konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams.
Ugdymo karjerai darbo grupė:
 • Karjeros koordinatorė Božena Ragelienė
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresa Volodko
 • Mokytoja Regina Kozlovska
Visus, kurie nori išmokti geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, lengviau apsispręsti savo karjeros kelyje kviečiame apsilankyti Karjeros centre 204 kabinete.
Ugdymą karjerai mūsų mokykloje vykdo ugdymo karjeros koordinatorė Božena Ragelienė
Jeigu turite klausimų, visada esate laukiami!
Konsultacijų grafikas 2015-2016 m. m.
            Pirmadienis
11.50 – 12.35